Villkor och föreskrifter

Vi hanterar personuppgifter enligt Handelsbolaget Wikrian integritetspolicy.

Sidan innehåller information om, vår Integritetspolicy och Cookies hantering.

Integritetspolicy

För kontaktuppgifter se slutet av detta dokument. (sektion 10)

Denna integritetspolicy gäller då wikrian.se tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och all övrig kontakt, samt för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund.

1. Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan knytas till en individ. Detta kan t ex vara namn, adress, telefonnummer, personnummer, e-mail och IP adress, eller en kombination av dessa som gör det möjligt att identifiera individen bakom.

All användning av personuppgifter räknas som behandling av personuppgifter, som till exempel insamling, registrering, sammanställning, lagring och överföring eller en kombination av dessa.

wikrian.se ägs av Handelsbolaget Wikrian, hädanefter kallad wikrian, är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas i förbindelse med bruk av våra tjänster och produkter samt personuppgifter som vi samlar in och bearbetar för de syften som framgår här nedanför.

Att wikrian är personuppgiftsansvarig innebär att wikrian har ansvar och skyldigheter enligt EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR). All hantering av personuppgifter sker i överensstämmelse med gällande dataskyddslag.

2. Hur får vi uppgifter om dig och vad används de till?
Wikrian samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för det syfte som beskrivs i de särskilda reglerna och villkoren för den aktuella tjänsten, samt i den aktuella integritetspolicyn.

Den mesta information vi har om dig är data som du själv ger oss genom upprättande av en profil på wikrian eller data som genereras när du använder våra tjänster. Detta kan t ex vara sidvisningar och information om din enhet.

I tillägg mottager vi någon gång data från andra källor och samarbetspartners. Personuppgifterna vi har använder vi först och främst för att genomföra avtal vi har med dig, men också för att förstå och förbättra våra tjänster, optimera vårt sortiment, göra personligare sidvisningar, lagra statistik, förstå marknadstrender och anpassa annonser.

Enligt gällande dataskyddsreglering får personuppgifter bara samlas in för "särskilda, uttryckligt angivna och berättigande ändamål." Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste man också ha stöd i dataskyddsreglering för att hantera personuppgifter, ett sådant stöd kallas för rättslig grund. För att vi lagligen ska få behandla dina personuppgifter krävs det att någon av följande grunder är uppfylld:

behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig,

behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse som vi har (dvs om vi har en legal skyldighet att göra något enligt en annan lag),

behandling är nödvändig för berättigande intressen hos wikrian och att dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre (intresseavvägning), eller i specifika fall, efter att du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen.

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och produkter till dig behöver vi behandla och hantera dina personuppgifter. Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och med vilken rättslig grund vi gör detta. Viss behandling kan kräva den rättsliga grunden samtycke. I sådana fall kommer vi att hämta in ditt samtycke för just den behandlingen innan sådan behandling påbörjas.

Uppgifterna hämtas in på flera olika sätt:

Uppgifter som du själv ger oss och som samlas in genom användande av tjänsterna här under:

Prenumeration på nyhetsbrev
När du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparar vi ditt namn och e-mail för att kunna leverera nyhetsbrevet till dig. Uppgifterna sparas i våra databaser först och främst för att kunna leverera den beställda tjänsten och för att kunna ge dig relevanta erbjudanden och information om kampanjer. Data behandlas endast för distribution av nyhetsbrev. För leveransen av nyhetsbrev kan vi använda en tredje part.

Kontakt med Wikrian
Vi sparar uppgifter när du kontaktar oss, t ex när du skickar ett e-mail, ringer eller genom att ta kontakt genom funktioner på vår webbsida eller via sociala medier. Detta gör vi för att kunna svara på din förfrågan.

Returer och reklamationer
När du genomför en retur eller reklamation Vi ber om uppgifterna för att kunna ta kontakt med dig om du returnerat en produkt för vidare reparation eller grundat på dokumentkrav från myndigheter i förbindelse med utbetalningar samt att kunna genomföra din skadeanmälan. Uppgifterna lagras i våra databaser för att förebygga bedrägeri. Data delas inte med några andra verksamheter. Upplysningar som samlas in genom användning av våra tjänster:

När du genomför köp och använder våra tjänster registrerar vi information om vilka produkter du köper och vilka produkter som intresserar dig. Detta gör det möjligt för oss att förbättra tjänsterna, förebygga bedrägeri och anpassa innehåll och annonser för ditt användnings- och intressemönster.

Informationen kan delas upp i följande typer:

Teknisk information om din enhet och internetuppkoppling
Genom tjänsteloggar och andra verktyg registrerar vi information on din enhet och uppkoppling till våra tjänster, t ex operativsystem, webbläsare, IP-adresser, nätverksoperatör, cookies och unika identifikationsfiler. Har du annonsidentifikator aktiverat på din Android eller Apple-enhet sänds denna identifikatorn från vår app för målanpassad annonsering. Exempel på användning: anpassning av våra tjänster för den enhet du använder så att du t ex kommer till mobilversionen av vår hemsida när du använder en mobiltelefon.

Information om användning av tjänsterna
När du besöker en webbsida hos oss registreras denna aktivitet automatiskt i våra mätverktyg. Vi använder denna information bla. till att förbättra våra tjänster och för att ge dig innehåll och marknadskommunikation som är anpassad för ditt användningsmönster. Exempel på användning: vi samlar trafikhistorik för att se vilka sidor som du besökt och hur länge du stannat på sidan för att presentera produkter som är relevanta för dig. Om du är inloggad knyter vi sökhistoriken till din profil så att vi kan presentera produkter och innehåll som är relevant för dig.

Information om position
Vi registrerar din geografiska position baserat på din IP-adress eller andra former av geo-lokalisering. Om du samtycker till platsdelning i vår app blir din GPS plats insamlad genom användning av appen. Exempel på användning: presentera kampanjer eller ge dig relevanta annonser baserat på en position du varit på.

Cookies och lokal lagring
När du använder Wikrian tjänster lagras en cookie och annan data lokalt (hädanefter kallat lokal lagring av data) på din enhet. Detta är textfiler som lagras i din webbläsare och som kan läsas av våra tjänster.Lokalt lagrad data används för att förenkla användningen av våra tjänster samt för att ge dig relevant information när du besöker vår hemsida och gör att din användarupplevelse blir bra. Det används också för att mäta trafiken på vår hemsida, samla statistik, spåra uppförande för att bygga målgrupper för marknadsföring, förenkla annonshanteringen och förbättra våra tjänster. Exempel på användning: vi använder cookies för att känna igen din enhet så att du slipper logga in varje gång du använder våra tjänster eller för att ge dig anpassade produktvisningar så att du slipper att söka. Cookies används också för att lagra vilka annonser som du har sett och klickat på.

Information från andra källor
Vi mottager information från andra källor, till exempel mätverktyg eller andra tredje partsverktyg som hjälper oss eller dem att förstå användaraktivitet, preferenser eller generellt förbättra tjänsterna vi erbjuder.

3. Lagringsperioder
Wikrian sparar inte personuppgifter längre än det är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen och de lagkrav som åligger oss, t ex med hänsyn till bokföringslagen och andra regler om preskription.

4. Till vem lämnas uppgifterna ut?
Varumärken och Bolag där Handelsbolaget Wikrian tillhör.
Vi kan komma att dela uppgifter med andra bolag inom koncernen, för användning till samma ändamål som uppgifterna samlades in för och som beskrivet i denna integritetspolicy.

Andra företag
I vissa fall använder vi oss av personuppgiftsbiträden för behandling av personuppgifter t ex för att kunna genomföra avtal eller tjänster. I dessa fall vidtar wikrian nödvändiga åtgärder för att säkerställa att personuppgiftsbiträdena behandlar personuppgifter enligt våra instruktioner, i enlighet med gällande lag och kräver adekvata säkerhetsåtgärder. Personuppgifter kan även komma att delas med olika myndigheter enligt lagstiftning.

Överföring till tredje land
Vi överför generellt inte några kunduppgifter till länder utanför EU/EES området (så kallade "tredje land"). Skulle detta bli fallet, vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder och säkerställer att överförda personuppgifter hanteras enligt gällande dataskyddsreglering. Vi ser då till att leverantören ingår avtal med oss där de förbinder sig att följa de bestämmelser som EU-kommissionen har godkänt beträffande skydd för den personliga integriteten.

Övrigt
Om det finns misstankar om att det har förekommit ett brott i samband med användningen av wikrian produkter och tjänster, kan informationen lämnas till offentliga myndigheter på begäran. Vi vidarebefordrar, säljer eller förmedlar aldrig dina personuppgifter på något annat sätt än beskrivet i denna integritetspolicy.

5. Säkerhet
Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, förenliga med branschstandard, för att säkerställa att all information som vi behandlar skyddas från att obehöriga får del av den. Endast en begränsad andel anställda har tillgång till informationen om dig och deras hantering av informationen är strikt reglerad. Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området.

6. Dina rättigheter som registrerad
Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter som till exempel när och hur dina personuppgifter behandlas och varför. Du har dessutom rätt att i vissa fall få ut dina personuppgifter eller få dem flyttade, rättade, raderade eller blockade. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, kommer vi lämna en motivering till dig om varför.Observera att vi endast kan lämna ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig. Nedan listar vi upp vilka rättigheter du har och hur du kan utnyttja dem. Enligt dataskyddsförordningen har du som privatperson en rad rättigheter. Rättigheterna är följande:

  • Du har rätt att få insyn i vilka personuppgifter wikrian behandlar om dig.
  • Du har rätt att få infört rättelser och aktualisering av de personuppgifter wikrian har registrerat om dig.
  • Du har rätt att få de personuppgifter Wikrian har registrerat om dig raderade. Om du vill få dina personuppgifter raderade, raderar Wikrian alla personuppgifter som Wikrian inte enligt lag är skyldiga att spara.

Om behandlingen av personuppgifter är baserad på ett samtycke från dig, har du rätt att dra tillbaka samtycket, vilket betyder att behandlingen därefter upphör, utom i de fall då wikrian är ålagt enligt lag att behandla personuppgifterna.

Det är viktigt för oss att de uppgifter vi har om dig är riktiga och uppdaterade. Om du upptäcker någon felaktighet ber vi dig att kontakta oss så att uppgifterna kan bli korrigerade.

All kommunikation rörande dina rättigheter ska ske skriftligen.

Inställningar av användardata i vår app
Du kan när som helst ändra databehandlingen som sker i vår app i telefonens inställningar. Här kan du slå av och på notiser, slå av eller nollställa sökhistorik, öppna upp eller stänga av för sändning av GPS-data till platstjänst. Detta påverkar möjligheterna att få notiser och platsbaserade tjänster och kampanjer.

Borttagning av cookies
Du kan välja om du vill acceptera lokal lagring av data genom inställningarna i din webbläsare. Här kan du normalt ange om du accepterar lagring av cookies från de webbsidor som du besöker, från tredje part som är knuten till webbsidorna och om du vill bli varnad varje gång en cookie sparas.

Den exakta förfarandet beror på din enhet och vilken webbläsare du använder. Mer information om cookies finner du nedan. Om du väljer att inaktivera lokal lagring av data från wikrian kan det här hindra våra webbplatser från att fungera optimalt, t ex kan du behöva logga in varje gång.

7. Våra analysverktyg
Vi använder analysverktyg för att samla in information om hur våra tjänster används. Till exempel mäter vi antalet besökare, vilka sidor som besöks, hur länge ett besök varar och liknande.

Statistik om användare och trafik används i allmänhet i aggregerad form, varför statistiken inte innehåller någon form av information som kan kopplas direkt till dig som en identifierbar person.

Information om köpta produkter är emellertid kopplad till personlig information i vissa sammanhang, för att ge dig bättre kundservice och riktade kommunikationer, såsom vårt kundhanteringssystem och analyssystemet för försäljningssidor. IP-adresser och platsdata används för att skapa statistik baserat på geografiska kriterier.

8. Barns personuppgifter
Wikrian samlar inte in eller behandlar personuppgifter för barn under 16 år. Om barn under 16 år har gett oss personuppgifter kommer vi att radera dessa så fort vi har blivit uppmärksammade om det. Målsman kan kontakta oss enligt nedan.

9. Ändringar av villkor och policy
Wikrian kan ändra samtyckesvillkor och integritetspolicyn för att uppfylla nya rättsliga krav och på grund av ändringar i vår egen praxis för insamling och behandling av personuppgifter. Vid ändringar som kräver samtycke kommer du att bli ombedd att samtycka till de nya villkoren när du loggar in på respektive plats/tjänst där ändringen skett. Information om ändringar ges på vår hemsida www.wikrian.se samt i de tjänster det gäller.

10. Kontaktinformation
Handelsbolaget Wikrian har valt att utse ett dataskyddsombud som ska involveras i alla frågor som gäller skydd av personuppgifter. Det är dataskyddsombudets ansvar att informera och ge råd i konkreta ärenden, samt att kontrollera att verksamheten efterlever dataskyddsförordningen i stort. Wikrian har också bestämt att dataskyddsombudet ska vara kontaktperson i all intern och extern kommunikation rörande behandlingen av personuppgifter. Om du har frågor angående vår integritetspolicy eller dataskydd kan du kontakta oss på: info(at)wikrian.se

Handelsbolaget Wikrian 969788-0103 (wikrian)

Handelsbolaget wikrian
Dataskyddsombudet
Posses väg 11
155 93 NYKVARN

All kommunikation ska ske skriftligen.

Upp

Information om cookies
Wikrian använder cookies, det handlar om en liten textfil som skickas från webbservern och som sparas av besökarens webbläsare. Informationen innehåller bland annat hur webbläsaren surfat på hemsidan, vilken version av webbläsare som använts samt information om vilka olika webbplatser som besökts.

wikrian använder cookies för att exempelvis kunna få fram statistik kring hur besökarna beter sig på vår hemsida och för att få hemsidan att fungera bättre. Vi använder också cookies för att bevara en användares tillstånd på vår hemsida, det innebär bland annat att varor sparas i inköpslistan, utan cookies skulle exempelvis inte varukorgen fungera lika bra.

Vi använder all vår statistik i anonym och samlad form. Det innebär att vi inte tar fram information om enskilda användare utan enbart om trafik och trafikleverantörer. Alla besökare har rätt att tacka nej till cookies, men det finns en stor risk att hemsidan inte uppträder på ett korrekt sätt om cookies inte accepteras.

Alla webbläsare går att ställa in så att de inte accepterar cookies. Det gör man vanligast under fliken inställningar i webbläsaren. Enligt svensk lag gällande elektronisk kommunikation ska alla informeras om en webbplats använder sig av cookies. Genom att surfa på wikrian.se ger man sitt medgivande till den hantering av kakor som sker på webbplatsen.

Wikrian använder sig av en tredje part som Web Platforms leverantör. www.webnode.se/

Upp.

2023 © Alla rättigheter förbehålls av Handelsbolaget Wikrian 
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!